25-04-2013 - Alternatief plan Bergboezem verdient (eindelijk) de schoonheidsprijs

Het bestuur van de Groenzoom heeft besloten om een nieuw plan voor de Bergboezem vast te stellen. Dat alternatieve plan is gemaakt door de natuur- en milieuverenigingen uit de omgeving van de Groenzoom. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie zijn positief over dit alternatieve plan. Een groot succes voor de natuur- en milieuorganisaties, die jarenlang hun bezwaren hebben geuit tegen de plannen voor de Bergboezem. Het bestuur van de Groenzoom is dan ook tevreden met het maatschappelijk draagvlak dat er nu is gevonden voor dit alternatief.

De Bergboezem vormt een bijzonder onderdeel van de Groenzoom, omdat deze polder onbebouwd is en bij hevige regenval onder water kan worden gezet, zodat de bebouwde gebieden beschermd worden tegen wateroverlast. Omdat in het gebied van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland veel woningbouw en glastuinbouw is toegevoegd, is de behoefte aan waterberging bij calamiteiten toegenomen. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Delfland de dijken rondom de Bergboezem versterken en wordt een extra afvoerkanaal gegraven.

Bezwaren
Voor de polder zelf was aanvankelijk een inrichting bedacht met grote plassen en rietlanden als onderdeel van de Groenblauwe Slinger. Het was de bedoeling om een natuurreservaat te maken voor allerlei dieren en planten die horen bij het polderlandschap. Die inrichting was voor de natuur- en milieuverenigingen in de omgeving een doorn in het oog. Zij vinden dat die ‘nieuwe natuur’ niet past bij de traditionele polder en dat vooral de weidevogels die daar van oudsher nestelen er de dupe van zullen worden.
Daarom hebben de Natuur- en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs en de Vereniging tegen Milieubederf jarenlang bezwaar gemaakt tegen de plannen.
En met succes.

Weidevogels
Voorzitter van het Natuur- en Milieu Platform Anny Beckers presenteerde een nieuw schetsontwerp Bergboezem Berkel waarin alle partijen zich konden vinden. “Nadat wij in december te horen hadden gekregen dat de De Bergboezem moeras en plas zou worden en dat dit ten koste zou gaan van het landschap, de cultuurhistorische waarde en de vele weidevogels hebben wij meteen aan de bel getrokken. Met als resultaat het nieuwe schetsontwerp waarin de plassen weg blijven en er meer aandacht is voor de weidevogels.
Het ontwerp paste binnen het bestemmingsplan en de ecologische hoofdstructuur en bovendien komt er geen discussie meer in voor over de waterstaatswerken. De kades worden versterkt, er komen natuurvriendelijke oevers en de bypass wordt aangelegd. In het gebied komen tevens enkele visputten en de recreanten kunnen op diverse plekken gaan genieten van het gebied. De weilanden en sloten blijven intact en kunnen in de toekomst begraasd worden door koeien of gemaaid worden als hooiland. Langs de sloten worden op sommige plaatsen meer glooiende oevers aangebracht voor meer natuurontwikkeling. Om verstoring in het weidevogelgebied te voorkomen wordt de Combinatieweg in de Bergboezem afgesloten voor verkeer. Wandelaars mogen alleen nog buiten het broedseizoen van deze weg gebruik maken. Om toch van deze unieke polder te kunnen genieten, wordt een eiland in de Bovenvaart aangelegd met picknickbanken en een vogelkijkhut.

1+1=4
“Door samenwerking komt er iets moois tot stand in zowel waterkwaliteit als -kwantiteit. We kunnen in dit geval wel zeggen dat 1+1 hier uitkomt op 4,” is de overtuiging van Ingrid ter Woorst, namens het Hoogheemraadschap van Delfland dat na de zomer met de uitvoering van de waterhuishoudkundige werken start, projectportefeuillehouder van dit gebied.
Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom gaat het plan nu verder uitwerken, zodat de uitvoering zo snel mogelijk kan starten. Ook de beide wethouders van het Oostland – Henk de Paepe en Jaap van Staalduine – lijken meer dan tevreden. “Dit proces bewijst dat goed, open en transparant overleg ons verder helpt. Er was ruimte voor een alternatief plan dat gemeenschappelijk gedragen wordt en daar zijn we uiteindelijk allemaal blij mee.” Condities en voorwaarden voor het beheer worden momenteel opgesteld. De komende maanden worden de kaders opgesteld, waarna het plan naar de beide gemeenteraden (van zowel Lansingerland als Pijnacker-Nootdorp) gaat.
Vervolgens kunnen belangstellende partijen inschrijven. Het beheer valt onder verantwoording van de gemeenten; zij zetten het beheersplan in de markt.

(Uit: De Heraut van 24 april 2013)
 

« terug