12-11-2010 - Bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker onherroepelijk

De Raad van State oordeelde dat de herinrichting van de Bergboezem rederlijkerwijs niet zal leiden tot een aantasting van de huidige waarde die de Bergboezem kent als weidevogelgebied. De uitspraak van de Raad betekent dat er geen planologische belemmeringen meer zijn om de plannen in de Bergboezem uit te voeren.

De bergingscapaciteit van de Bergboezem Berkel kan nu worden verdubbeld door de omringende dijken hoger en steviger te maken. Daardoor kan het Hoogheemraadschap van Delfland in tijden van hevige neerslag meer regenwater (tijdelijk) opslaan. Hiermee wordt voorkomen dat waterpeilen te snel stijgen en de lagergelegen woonwijken onder water komen te staan. Een nieuwe watergang moet de waterafvoer van de gehele polder Berkel verbeteren.

Er komen wandelpaden en fietspaden rondom de Bergboezem zodat het gebied beter toegankelijk wordt, zonder de broedende weidevogels te storen. Het waterpeil zal iets omhoog gaan, waardoor weidevogels gemakkelijker voedsel kunnen vinden en het ook aantrekkelijk wordt voor andere vogelsoorten, zoals de lepelaar. Twee nieuwe waterplassen gaan een ecologische verbinding vormen voor dieren tussen de Akkerdijkse Plassen, de Groenzoom en De Balij. De drassige oevers zullen in trek zijn bij weidevogels die voedsel zoeken.

De provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap van Delfland werken sinds 2003 nauw samen om het 560 hectare grote natuur- en recretieproject de Groenzoom ten uitvoer te brengen. Onderdeel daarvan is de 100 hectare grote Bergboezem, een graslandpolder die sinds jaar en dag kan worden gebruikt om overtollig regenwater tijdelijk op te slaan.

Het bestemmingsplan Groenzone Berkel-Pijnacker is begin 2006 door de beide gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp vastgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft het in 2006 goedgekeurd. Tegen dit goedkeuringsbesluit zijn beroepen ingediend bij de Raad van State en deze zijn eind 2007 gegrond verklaard. Er was in het bestemmingsplan onvoldoende duidelijk gemaakt of een ontheffing op de Flora- en faunawet nodig was. In 2008 heeft Delfland de ontheffing aangevraagd en is deze verleend. Vervolgens heeft de provincie begin 2009 wederom het bestemmingsplan goedgekeurd. Tegen dit goedkeuringsbesluit zijn beroepen ingediend bij de Raad van State, met de uitspraak van woensdag als resultaat.

« terug