20-07-2018 - Fietsexcursie door De Groenzoom: ook de moeite waard!

Woensdag 11 juli jl. hebben zich zo'n twintig deelnemers bij de immer gezellige Theetuin De Groenzoom aan de Stropersweg 1 verzameld om vandaar onder leiding van Groenzoombeheerder Cor Noorman het gebied eens per fiets te verkennen. Een van de deelnemers verplaatst zich zelfs per scootmobiel en omdat het overgrote deel van de rit over verharde fietspaden zal gaan, vormt dat geen enkele belemmering. 
 
Fauna- en florarijke graslanden en bermen
Onderweg geeft Cor tijdens een paar korte stops uitleg over de specifieke eigenschappen van de verschillende natuurdoeltypes. De fauna- en kruidenrijke graslanden en bermen langs alle fiets- en wandelpaden worden met zorg onderhouden ten behoeve van het welbevinden van bestuivende insecten als bijen, hommels en zweefvliegen die nectar en stuifmeel nodig hebben om te overleven. Daarvoor hebben zij behoefte aan zoveel mogelijk diversiteit aan bloeiende planten. 
 
Aanleg van idylles voor het welzijn van alle 'bestuivers'
Door de korte, maar zeer koude periode in maart van dit jaar liepen vlinder- en insectenpopulaties flink wat schade op, waardoor hun aantallen decimeerden. Een wereldwijd probleem van ongekende omvang, want vooral bijen en hommels zijn economisch van onschatbare waarde voor de fruit-, groenten,- en bloementeelt. Zonder die 'bestuivers' dreigt een wereldwijde voedselschaarste. Ze zijn ontegenzeggelijk van het grootste belang voor alle levende wezens op aarde.
 
Alleen al om die reden verheugt het de beheerder nu dat hij constateert dat het aantal insecten weer iets aan het toenemen is en dat er redelijk veel zogenoemde 'tweede-generatie' vlinders te zien zijn door het warme zomerweer. 
 
In de afgelopen jaren heeft de Vlinderstichting, samen met vrijwilligers en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging tientallen idylles in Nederland aangelegd om bijen, hommels en zweefvliegen  meer overlevingskansen te bieden. Zo ontstaan grote bloemrijke plekken langs sloten en in wegbermen en krijgt ook het landschap van De Groenzoom zienderogen meer kleur en fleur. En niet onbelangrijk: ook vlinders profiteren van het zo ontstane rijke nectaraanbod. Plaatselijke imker Ron Koppendraaier, die een aantal bijenkasten in De Groenzoom heeft staan, heeft er sinds kort twee beginnende en zeer enthousiaste vrouwelijke imkers bijgekregen die hun bijenvolken ook willen laten profiteren van de bloeiende planten en kruiden in De Groenzoom.  
 
Bij de vlinderidylle in de Oostmeerpolder vertelt Cor over het doel en het nut van dit in het voorjaar met vlinder- en insectenvriendelijke bloemen en kruiden ingezaaide stukje natuur. De bloeiperiode van het eenjarige kool- en raapzaad loopt zo langzamerhand op zijn eind en ertussen verschijnen nu successievelijk allemaal inheemse meerjarige planten die thuishoren in deze regio. Op die manier wordt gewerkt aan een grote diversiteit die ook over vijf jaar nog kleurrijk is en van vroeg voorjaar tot laat najaar nectar en stuifmeel levert voor alle denkbare bestuivers. In samenwerking met de vlinderstichting worden ter plaatse regelmatig metingen en tellingen verricht om de populaties te monitoren.
 
Klapwijkse knoop
In de Klapwijkse Knoop blijft Cor even stilstaan bij een ander type fauna- en kruidenrijke vegetatie. In tegenstelling tot het eerder besproken gebied dat op kleigrond tot ontwikkeling komt, is hier sprake van uitsluitend zandgrond zonder enige vorm van beheer. Hier groeien en bloeien duidelijk andere type planten en bloemen die weer andere soorten insecten en vlinders aantrekken.
 
Bergboezem: weidevogelgebied bij uitstek
In de Bergboezen vertelt Cor dat de inrichting van dit belangrijke gebied volledig is gericht op het bevorderen van het weidevogelbestand. De vogels vinden er rust en ruimte in de nabijheid van vochtig weidevogelgrasland waar ze kunnen foerageren en hun kuikens kunnen grootbrengen. 
 
De pachtende agrariër is gehouden aan een aantal voorwaarden die in het belang van de weidevogels zijn opgesteld. Zo mag er geen bemesting in het gebied plaatsvinden en mag er uitsluitend buiten het broedseizoen gemaaid worden, waarbij langs sloten en vaarten een strook van tenminste twee meter breed moet blijven staan. Tijdens het broedseizoen is de Boezemweg ook afgesloten voor alle verkeer en wandelaars.
 
Rond deze open graslandpolder van ruim 100 hectare ligt een verhoogde kade waardoor het Hoogheemraadschap van Delfland in tijden van hevige neerslag tijdelijk overtollig water in het gebied kan opslaan om omringende gebieden te ontlasten. 
 
Na de fietstocht van 14 kilometer, die in circa twee uur werd afgewerkt, kozen sommigen ervoor om voortijdig richting huis te rijden. De 'overblijvers' reden weer terug naar Theetuin De Groenzoom om onder het genot van een geurig kopje kruidenthee of overheerlijke koffie met iets lekkers erbij wetenswaardigheden en  ervaringen uit te wisselen.
 
Tekst en afbeeldingen: Jan Smith
Tekst en afbeeldingen: Jan Smith
 
Tekst en afbeeldingen: Jan Smith
 

« terug