21-05-2012 - Natuurbeheerplan 2013 ter inzage

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2013 Zuid-Holland vastgesteld. In een natuurbeheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar de subsidiëring van beheer, ontwikkeling van nieuwe natuur, particulier beheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud kan plaatsvinden. Daarbij geeft het plan inzicht in de natuur- en landschapsdoelen die op die gebieden van toepassing zijn en op welke manier natuur en landschap beheerd moeten worden. Vanaf 17 mei tot en met 30 juni 2012 ligt het Ontwerp-Natuurbeheerplan ter visie bij alle gemeenten en waterschappen in de provincie Zuid-Holland, alsmede op het provinciehuis van Zuid-Holland.

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer

Op 1 januari 2010 is het subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking getreden. Het SNL bestaat uit twee subsidieregelingen: De Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap, beide vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 20 september 2011. Voor de uitvoering van deze subsidieregelingen, stelt de provincie een natuurbeheerplan op. Bekijk het ontwerp natuurbeheerplan 2013 ook online.

Ecologische Hoofdstructuur

Het nieuwe Rijksbeleid heeft ingrijpende gevolgen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De implementatie van dit nieuwe Rijksbeleid leidt tot een herijking van de EHS. Deze kan op dit moment echter nog niet in het Ontwerp-natuurbeheerplan meegenomen worden. Wèl hebben Gedeputeerde Staten een voorstel gemaakt voor de herijking van de EHS. Dit maakt onderdeel uit van de Ontwerp-Beleidsvisie Groen die de komende weken ook ter visie ligt. Voor meer informatie over de Ontwerp-Beleidsvisie Groen zie: www.zuid-holland.nl/groenagenda

« terug