09-10-2012 - Natuurontwikkeling Zuid-Holland mogelijk

Het rapport van de externe commissie Ontwikkelopgave Natuur is voldoende basis om een voorstel te kunnen maken voor de ontwikkeling van natuur in Zuid-Holland tot 2021, waarbij doelen en middelen in balans zijn, aldus Gedeputeerde Staten in reactie op het rapport van de commissie. De ontwikkeling van natuur richt zich enkel op internationale doelen en juridische verplichtingen.

De commissie Ontwikkelopgave Natuur heeft voorstellen gedaan voor de verdeling van de landelijke opgave voor natuurontwikkeling en de daarvoor beschikbare middelen. Provincies kiezen hierbij voor een herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gericht op het realiseren van de internationale doelstellingen en op het nakomen van reeds gemaakte afspraken. Deze herijkte EHS zal volgens de huidige inzichten ongeveer 90.000 hectare kleiner zijn dan oorspronkelijk voorzien. In haar advies geeft de commissie aan hoe de provincies dat kunnen doen. Voor de ontwikkelopgave tot 2021 moet 17.000 hectare grond worden verworven en moet 40.000 hectare worden ingericht. De provincies geven aan dat voor de Europese verplichtingen aanvullend nog ongeveer eenzelfde opgave nodig is. Hierover moeten bij de evaluatie in 2016 afspraken worden gemaakt. Bij deze evaluatie, die in het Onderhandelingsakkoord is overeengekomen, moet ook worden bepaald of de nu beschikbare middelen toereikend zijn voor de opgave tot 2021.

Beheer

De commissie heeft ook een verdeling gemaakt van de middelen die beschikbaar zijn voor het beheer van natuurgebieden. De structurele dekking voor het beheer van natuurgebieden in Zuid-Holland is meer dan waar in het Uitvoeringsprogramma Groen rekening mee is gehouden. Dit is overigens niet genoeg voor het totale beheer, waardoor het in de toekomst nodig blijft om de kosten voor beheer te verlagen.

Afronding Investeringsbudget Landelijk Gebied

De decentralisatie van taken op het gebied van natuur naar de provincies, betekent ook het einde van het landelijke Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De provincies en het Rijk hebben overeenstemming bereikt over die financiële afronding. Het voorstel past binnen de kaders die Provinciale Staten hebben gegeven bij de goedkeuring van het Onderhandelingsakkoord. Met het rapport van de commissie en de afrekening van het landelijke ILG-budget, is de decentralisatie van natuurtaken weer een stap verder. Dit is belangrijk voor de verdere uitwerking van de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen.

Meer informatie

Lees meer over natuurontwikkeling op de internetpagina Groen.

« terug