08-02-2018 - Nieuwe uitgifte pachtpercelen De Groenzoom – Bergboezem Berkel

Natuur- en recreatiegebied De Groenzoom bestaat voornamelijk uit oer-Hollandse polders die worden begraast door koeien en schapen. Beheercombinatie De Groenzoom wil ondernemers uit de omgeving bij het gebied betrekken. Zo krijgen lokale agrariërs de mogelijkheid om weilanden te pachten, die door hen beweid en gemaaid worden om de gewenste natuurdoelen te realiseren. Dit voorjaar worden de pachtpercelen in deelgebied De Bergboezem opnieuw uitgegeven. Op www.pachtbank.nl vindt u nadere informatie.
 
Pachtbank
In de Bergboezem (onderdeel van De Groenzoom) staat de weidevogel centraal. Van maart tot en met juni vinden geen werkzaamheden plaats, zodat de weidevogels niet gestoord worden. Daarna kunnen de pachters percelen maaien en beweiden. Op www.pachtbank.nl vindt u nadere informatie en de benodigde stukken voor inschrijving. De beoordeling van de inschrijving vindt plaats op basis van prijs en kwaliteit. Dit betekent dat ook de betrokkenheid van de pachter en zijn bedrijfsvoering mede bepalend zijn of voor de gunning van percelen. De inschrijving sluit  op vrijdag 2 maart 2018. Voor vragen kunt u contact opnemen met Van Hoven & Oomen, de heer Houwen via th@vhno.nl
 
De Groenzoom
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken. Beheercombinatie De Groenzoom bestaat uit BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding. 

« terug