02-04-2013 - Overeenstemming over inrichting Bergboezem

De Heraut: Annette Docter en Trees Borkus-Henskens

Het platform is een klankbordgroep van het bestuur van De Groenzoom. In deze club zijn alle natuur- en milieubewegingen die zich bezighouden met De Groenzoom (waaronder de Bergboezem Berkel) vertegenwoordigd. Ook de Stichting Natuur- en Milieuwacht is bij deze club aangesloten.
Nadat mevrouw Beckers de plannen ontvouwd had, gaf VVD-commissielid Edith Bal aan bijna van haar stoel te vallen. Immers, er was al jarenlang gesteggel over de inrichting van het gebied, dat zich achterin het Rodenrijs/grens Rotterdam bevindt. Delfland hechtte grote waarde aan het aanbrengen van extra water in het gebied, dat ook als wateropvang dient.
Dit terwijl met name de Stichting Natuur- en Milieuwacht daar de nodige nadelen in zag, want men zat niet te wachten op een moerasachtig gebied en het ontwrichten van het historisch-cultureel landschap aldaar. De strijd ging zelfs door tot aan het Provinciehuis en niemand leek te vermurwen.
Na veel gepraat en overleg is het Natuur- en MilieuPlatform ermee akkoord gegaan dat de waterstaatswerken gehandhaafd blijven. Dit gaat vooral om de aanleg van een bypass (extra watergang naast de bovenvaart). Hieraan hechtte met name Delfland grote waarde in verband met het afvoeren van overtollig water en vervuild water ofwel de veiligheid van het gebied. De kades van de Boezemvaart zijn namelijk te zwak voor extra afvoermogelijkheden. De geplande plassen in het gebied zouden komen te vervallen.
Nadat het platform alsnog akkoord ging, kwam het overleg in een stroomversnelling.
De heer Louwersen van het bestuur van De Groenzoom heeft Delfland, de provincie en nog een aantal andere partijen naar het nieuwe plan laten kijken. Zij zijn akkoord gegaan met de gewijzigde plannen.
Een belangrijk voordeel van het plan is dat het enorm veel kosten bespaard, want er hoeven geen plassen gegraven te worden. Delfland gaat deze zomer al beginnen met het aanbesteden van de aanleg van de bypass.

Niet voor niets geweest
Het bestuur van de Stichting Natuur en Milieuwacht zette dinsdagavond 2 april de handtekening onder het nieuwe inrichtingsplan voor de Bergboezem.
De strijd van tien jaar lijkt hiermee niet voor niets geweest.
Voorzitter Cas Pannekoek legt uit: “Dit plan komt voor 90% overeen met wat wij als stichting en boezemvrienden hebben voorgesteld in de variant 2 uit ons rapport ‘Zuinig met cultuurhistorie en zuinig met gemeenschapsgeld’ met als ondertitel ‘Betaalbare inrichtingsvarianten voor de polder die we door willen geven aan de volgende generatie’. Dit betekent dat geen moeras, geen plas, geen dras, maar gras het landschap vormt. Bovendien dat er geen rietkragen worden aangeplant, maar een open landschap de voorkeur krijgt.
Er wordt één waterpeil aangehouden, de karakteristieke windmolentjes blijven, evenals de kreekruggen. Het versterken van het weidevogelgebied komt op de voorgrond en de koeien (in het land) en de schapen (op de dijk) die al jaren lopen mogen er blijven grazen. Het natuurbeheer kan door de agrariërs uit het gebied wordt uitgevoerd, dus alles bij elkaar weten we nu: er komt geen ‘nieuwe natuur’ en de polder is gered. Mede dankzij de niet aflatende steun en inzet van al onze Boezemvrienden.” De leden van de stichting zijn content, maar blijven alert. “De waterbypass – een extra sloot langs de bovenvaart - blijft zo breed als in het originele plan is getekend. Ook blijven er nog enkele aandachtspunten liggen die in een later stadium bepaald moeten worden, zoals een struinpad, de hoogte van het waterpeil (wij willen het huidige peil graag gehandhaafd zien) en praktische zaken zoals het gebruik van de molentjes en het inpassen van natuurvriendelijke oevers. Als stichting zullen we de komende tijd besteden aan het meedenken over het beheerplan, het monitoren van het schetsontwerp van de polder voor, tijdens en na de aanleg van de inrichting. We blijven de zaak op de voet volgen.” 

« terug