28-04-2012 - Scherpe keuzes groen vertaald in Groenagenda


Meer over de nieuwe Groenagenda kunt u ook via deze link vinden.

De nieuwe Groenagenda laat de scherpe keuzes zien die de provincie maakt na de forse Rijksbezuiniging die in het Natuurakkoord zijn afgesproken. Die noodzakelijke keuzes komen terug in het aangepaste programma van groen- en recreatieprojecten rondom de stad en het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dankzij de inzet van de betrokken partijen bij de verschillende projecten is het gelukt om zo optimaal mogelijk de bezuiniging op de groen- en recreatieprojecten in stedelijke gebieden op te vangen. Hierdoor kunnen de meeste projecten in aangepaste vorm doorgaan. Gezien de economisch onzekere tijden worden de middelen voor groen uit het hoofdlijnenakkoord, vooral ingezet om het aangepaste programma te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt is dat projecten alleen doorgaan als er ook uitzicht is op financiering van het beheer.

"De Groenagenda laat duidelijk de prioriteiten voor groen van dit college zien", licht verantwoordelijk gedeputeerde Han Weber toe. "We willen een aantrekkelijk recreatief netwerk en we gaan voor kwaliteit in recreatiegebieden en landschap in Zuid-Holland. Dat is de leidraad om keuzes te maken. Daarnaast willen we de agrariërs in Zuid-Holland een goede economische basis geven. Ook andere ondernemers, gemeenten en inwoners krijgen meer ruimte om activiteiten in het groen te ontwikkelen." Han Weber is realistisch als het gaat om financiën: "In deze economisch onzekere tijden, moeten we met haalbare en betaalbare oplossingen komen. Ik reken erop dat de financiële mogelijkheden in de nabije toekomst beperkt zijn."

Nieuwe rol provincie
Met de overdracht van taken op het gebied van natuur en recreatie van het Rijk naar de provincie, kan de provincie ook daadwerkelijk inzetten op een nieuwe manier van ontwikkelen en beheren van de gebieden. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid voor groen, ruimtelijke ordening, water, recreatie en erfgoed, wil de provincie de doelen in het landelijk gebied aan elkaar koppelen. Daarbij zoekt de provincie actief de samenwerking met betrokken overheden, bedrijven en inwoners in een gebied. De provincie wil de middelen uit het hoofdlijnenakkoord ook hiervoor inzetten. De prioriteit ligt echter bij het afmaken van het aangepaste programma groen- en recreatieprojecten. Na de afronding van deze laatste projecten, ligt de nadruk op kwaliteitsverbetering en beleving van groen- en recreatiegebieden. De provincie wil de komende jaren van kwantiteit naar kwaliteit.

Groen- en recreatieprojecten rondom stedelijk gebied gaan door
De forse Rijksbezuiniging vraagt om een aanpassing van enkele grote projecten. Dankzij de inzet van de betrokken partijen in het gebied is het gelukt om de meeste projecten in aangepaste vorm door te laten gaan. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het beheer geregeld moet zijn, want kwaliteit moet ook in de toekomst verzekerd zijn. Per project is gekeken welke veranderingen aangebracht konden worden, zonder concessies te doen aan het doel van de groenontwikkeling, namelijk meer ruimte voor recreatie rondom stedelijk gebieden. In het Bentwoud en de Nieuwe Dordtse Biesbosch is bijvoorbeeld gekozen om minder hectares aan te kopen en in te richten. Het Bentwoud wordt anders ingericht, waardoor het beheer in de toekomst efficiënter kan. Soms moeten de keuzes in een groenproject nog gemaakt worden. In enkele gevallen gaan gemeenten en waterschappen de projecten afmaken. In de bijlage zijn de betreffende projecten per regio beschreven. "Belangrijk is dat na anderhalf jaar van onzekerheid, nu eindelijk weer zicht is op uitvoering van de projecten", aldus gedeputeerde Han Weber.

Kleinere EHS in Zuid-Holland
Ook de geplande natuurontwikkeling in Zuid-Holland ontkomt niet aan een forse ingreep. Door de Rijksbezuinigingen is de provincie genoodzaakt 3.000 van de geplande 9.000 hectare van het netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde EHS te laten vervallen, omdat daarmee geen internationale natuurdoelen worden gehaald. De provincie kiest voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, dat haalbaar en betaalbaar is. Het accent ligt op de veenweidengebieden vanwege de bodemdaling. Bij de kust en de delta is al veel natuur aanwezig.

Het gaat hier nog om een overzicht van de internationale natuur- en waterkwaliteitsdoelen van de provincie. Een speciale interprovinciale commissie bekijkt op landelijk niveau wat de optimale manier is om deze internationale doelen te bereiken met de resterende middelen. Wat dit precies voor Zuid-Holland betekent, wordt in het najaar bekend. Daarna kunnen Provinciale Staten de definitieve EHS vaststellen.

Inspraak
De Groenagenda is nog een ontwerp waarop inspraak mogelijk is. De Ontwerp-Groenagenda inclusief de functiekaart voor de Provinciale Structuurvisie (PSV) ligt vanaf 25 mei tot 7 juli ter inzage. De functiekaart legt planologisch vast wat nog als groen wordt gerealiseerd en wat niet. Tijdens die periode is inspraak mogelijk. Samen met de inspraakreacties en een voorstel voor het uitvoeringsprogramma wordt de definitieve Groenagenda in oktober ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd.


"De Groenagenda laat duidelijk de prioriteiten voor groen van dit college zien", licht verantwoordelijk gedeputeerde Han Weber toe. "We willen een aantrekkelijk recreatief netwerk en we gaan voor kwaliteit in recreatiegebieden en landschap in Zuid-Holland. Dat is de leidraad om keuzes te maken. Daarnaast willen we de agrariërs in Zuid-Holland een goede economische basis geven. Ook andere ondernemers, gemeenten en inwoners krijgen meer ruimte om activiteiten in het groen te ontwikkelen." Han Weber is realistisch als het gaat om financiën: "In deze economisch onzekere tijden, moeten we met haalbare en betaalbare oplossingen komen. Ik reken erop dat de financiële mogelijkheden in de nabije toekomst beperkt zijn."

Nieuwe rol provincie

Met de overdracht van taken op het gebied van natuur en recreatie van het Rijk naar de provincie, kan de provincie ook daadwerkelijk inzetten op een nieuwe manier van ontwikkelen en beheren van de gebieden. Vanuit de integrale verantwoordelijkheid voor groen, ruimtelijke ordening, water, recreatie en erfgoed, wil de provincie de doelen in het landelijk gebied aan elkaar koppelen. Daarbij zoekt de provincie actief de samenwerking met betrokken overheden, bedrijven en inwoners in een gebied. De provincie wil de middelen uit het hoofdlijnenakkoord ook hiervoor inzetten. De prioriteit ligt echter bij het afmaken van het aangepaste programma groen- en recreatieprojecten. Na de afronding van deze laatste projecten, ligt de nadruk op kwaliteitsverbetering en beleving van groen- en recreatiegebieden. De provincie wil de komende jaren van kwantiteit naar kwaliteit.

 

Groen- en recreatieprojecten rondom stedelijk gebied gaan door

De forse Rijksbezuiniging vraagt om een aanpassing van enkele grote projecten. Dankzij de inzet van de betrokken partijen in het gebied is het gelukt om de meeste projecten in aangepaste vorm door te laten gaan. Uitgangspunt daarbij is steeds dat het beheer geregeld moet zijn, want kwaliteit moet ook in de toekomst verzekerd zijn. Per project is gekeken welke veranderingen aangebracht konden worden, zonder concessies te doen aan het doel van de groenontwikkeling, namelijk meer ruimte voor recreatie rondom stedelijk gebieden. In het Bentwoud en de Nieuwe Dordtse Biesbosch is bijvoorbeeld gekozen om minder hectares aan te kopen en in te richten. Het Bentwoud wordt anders ingericht, waardoor het beheer in de toekomst efficiënter kan. Soms moeten de keuzes in een groenproject nog gemaakt worden. In enkele gevallen gaan gemeenten en waterschappen de projecten afmaken. In de bijlage zijn de betreffende projecten per regio beschreven. "Belangrijk is dat na anderhalf jaar van onzekerheid, nu eindelijk weer zicht is op uitvoering van de projecten", aldus gedeputeerde Han Weber.

Kleinere EHS in Zuid-Holland

Ook de geplande natuurontwikkeling in Zuid-Holland ontkomt niet aan een forse ingreep. Door de Rijksbezuinigingen is de provincie genoodzaakt 3.000 van de geplande 9.000 hectare van het netwerk van natuurgebieden, de zogenaamde EHS te laten vervallen, omdat daarmee geen internationale natuurdoelen worden gehaald. De provincie kiest voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, dat haalbaar en betaalbaar is. Het accent ligt op de veenweidengebieden vanwege de bodemdaling. Bij de kust en de delta is al veel natuur aanwezig.

Het gaat hier nog om een overzicht van de internationale natuur- en waterkwaliteitsdoelen van de provincie. Een speciale interprovinciale commissie bekijkt op landelijk niveau wat de optimale manier is om deze internationale doelen te bereiken met de resterende middelen. Wat dit precies voor Zuid-Holland betekent, wordt in het najaar bekend. Daarna kunnen Provinciale Staten de definitieve EHS vaststellen.

Inspraak

De Groenagenda is nog een ontwerp waarop inspraak mogelijk is. De Ontwerp-Groenagenda inclusief de functiekaart voor de Provinciale Structuurvisie (PSV) ligt vanaf 25 mei tot 7 juli ter inzage. De functiekaart legt planologisch vast wat nog als groen wordt gerealiseerd en wat niet. Tijdens die periode is inspraak mogelijk. Samen met de inspraakreacties en een voorstel voor het uitvoeringsprogramma wordt de definitieve Groenagenda in oktober ter goedkeuring aan Provinciale Staten voorgelegd.

« terug