13-07-2012 - Veel reacties op ontwerp-Groenagenda

De inspraak op de ontwerp-Groenagenda heeft 97 reacties opgeleverd: 27 van andere overheden, 50 van maatschappelijke organisaties en 20 van particulieren. In de ontwerp-Groenagenda geven Gedeputeerde Staten (GS) de visie en prioriteiten aan voor investeringen in de groene ruimte.

Alle insprekers waarderen het dat de provincie de nieuwe kerntaak groen voortvarend aanpakt en dit in een heldere visie beschrijft. De keuze van GS om te investeren in nieuwe recreatiegebieden rond de stad wordt breed ondersteund. Over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur lopen de meningen meer uiteen. Natuurorganisaties pleiten ervoor om op lange termijn de oorspronkelijke ambitie van het natuurnetwerk niet onmogelijk te maken, terwijl landbouworganisaties aangeven op korte termijn duidelijkheid te willen hebben welke gronden een natuurbestemming krijgen. De nieuwe werkwijze van netwerksturing wordt breed gedeeld en door insprekers zijn al verschillende initiatieven naar voren gebracht waarin de provincie een rol kan spelen.

Reactienota begin september

Het college van Gedeputeerde Staten beoordeelt nu alle zienswijzen en stelt een reactienota op. Deze reactienota wordt verwerkt in de definitieve versie van de Groenagenda, die vanaf dat moment de Beleidsvisie Groen gaat heten. De planning is dat de Beleidsvisie, het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Groen en de reactienota begin september door GS worden vastgesteld, waarna Provinciale Staten er in oktober over besluiten.

(uit: Zicht op Zuid-Holland d.d. 11 juli 2012)

« terug